คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
ประกิจ เชื้อนิล. (2549). ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prakit_Cha.pdf (5.77 MB)
ประสาร ศรีวะสุทธิ์. (2551). ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prasarn_Sriwasutthi.pdf (82.22 MB)
PDF icon PorntipAriyachat.pdf (6.09 MB)
PDF icon Neithirak_Von.pdf (24.44 MB)
PDF icon Thiranan_Khaboot.pdf (6.23 MB)
นพอนันต์ นรโคตร. (2553). ระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nopanan_Nor.pdf (32.57 MB)
PDF icon Somchai_Promjan.pdf (44.12 MB)
PDF icon Suaree_Nak.pdf (8.49 MB)
PDF icon Wichianphong_Saenthaweesuk.pdf (13.36 MB)
PDF icon Sutthirak_Jon.pdf (81.6 MB)
วิเชียร กำทอง. (2552). ระบบสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Somsit_Sor.pdf (36.12 MB)
PDF icon Udon_Jit.pdf (5.49 MB)
นภาพร วรรณทอง. (2549). ระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Napaporn_Wan.pdf (12.65 MB)
PDF icon Waree_Chewacharoen.pdf (10.82 MB)
PDF icon Kankanok_Kethong.pdf (55.28 MB)
PDF icon Sutah_Chau.pdf (6.78 MB)
อรรถพล จันทร์สมุด. (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Artaphon_Chansamut.pdf (9.17 MB)
ธนดล นวลจันทร์. (2556). ระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanadol_Nau.pdf (31.98 MB)
PDF icon Piyarat_Kulkaew.pdf (18.75 MB)
PDF icon Kanokwan_Pap.pdf (12.25 MB)
PDF icon Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
PDF icon Unarat_Laphan.pdf (1.48 MB)
วินิต แก่นจำปา. (2556). ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Winit_Kae.pdf (17.29 MB)

Pages