ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsลำดวน จารุกมล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ล333ร 2561
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, จัดการงานวิทยานิพนธ์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, วิทยานิพนธ์ -- ฐานข้อมูล
Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และสนับสนุนการทำงานตรวจรูปเล่มของสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาและคณะในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการและทฤษฎีการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ โดยใช้โปรแกรม Apache 2.2 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ภาษา PHP และ HTML ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลและติดต่อกับผู้ใช้และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลระบบ ผลการศึกษาระบบการปฏิบัติงานเดิมพบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าและเจ้าหน้าที่คณะไม่ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและขั้นตอนในการตรวจรูปเล่มของสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้มีค่าคะแนนประเมิน เท่ากับ 4.33 และ 4.36 (จาก 5 คะแนน) ตามลำดับ สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี สามารถนำมาใช้เป็นระบบงานด้านสารสนเทศการบริหารจัดการงาน วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้

Title Alternate Information system for thesis and independent study management for graduate students, Ubon Ratcahthani university