คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศอันเป็น
ภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ นักวิจัย
และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมุ่งหวังว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดเก็บในรูปเเบบดิจิทัล
จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เเละต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด

การใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

Pages

Subscribe to คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี RSS