คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศอันเป็น
ภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ นักวิจัย
และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมุ่งหวังว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดเก็บในรูปเเบบดิจิทัล
จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เเละต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการทำแห้งข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยว อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว

ผลของชนิดสารเชื่อมขวางต่อสมบัติไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของแป้งมันสำปะหลังกราฟด้วยพอลิอะครีลิค/ยางธรรมชาติ เพื่อเป็นวัสดุเคลือบปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้า

Pages

Subscribe to คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี RSS