คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title Type [ Year(Asc)]
2564
PDF icon Thanakorn_Kamnueng.pdf (1.04 MB)
PDF icon Kachain_Wongyai.pdf (1.7 MB)
PDF icon Thawatchai_Klangna.pdf (1.23 MB)
PDF icon Thanasit_Khamhom.pdf (1 MB)
PDF icon Sopapan_Kaewhan.pdf (7.64 MB)
ศุภมิตรา คำผาลา. (2564). การดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supamittra_ Khampala.pdf (6.09 MB)
PDF icon Penprapa_Phaeviset.pdf (2.29 MB)
PDF icon Prakhong_Chinnawong.pdf (3.8 MB)
นนทิกุล ผาสุขมูล. (2564). การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบภายหลังได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี (No. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก). คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nonthikun_Pasukmoon.pdf (2.22 MB)
PDF icon Chaiyoot_Meengam.pdf (5.57 MB)
PDF icon Kajitpan_Jarernnate.pdf (7.78 MB)
PDF icon Chainarong_Chuayjum.pdf (3.59 MB)
PDF icon Atchari_Krommuang.pdf (5.39 MB)
PDF icon Parinyawan_Suntharak.pdf (6.48 MB)
PDF icon Suprani_Huadon.pdf (2.73 MB)
PDF icon Sakoolrat_Seedaow.pdf (2.74 MB)
PDF icon Chonticha_Jantim.pdf (1.39 MB)
สุกัญญา ดำชู. (2564). การศึกษาความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sukanya_Damchoo.pdf (11.13 MB)
PDF icon Santi_cHAISRITHA.pdf (683.54 KB)
PDF icon Wittaya_Wongtri.pdf (3.93 MB)
ญาดา พรมโสภา. (2564). การศึกษาประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Yada_promsopa.pdf (4.92 MB)
PDF icon Chaowalit_Yourjit2562.pdf (1.1 MB)
PDF icon Chaowalit_yourjit.pdf (9.64 MB)
PDF icon Suriyan_Seanghong.pdf (5.3 MB)

Pages