คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2144 results
Title Type [ Year(Asc)]
2588
อำนาจ อุ่นแก้ว.  2588.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
2564
เชาวลิต ยั่วจิตร, พีระฉัตร วีรพันธ์.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต. Chaowalit_Yourjit2562.pdf (1.1 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน(สตีวิออล) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของชีสต์ในเซลล์ท่อไต MDCK: การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคถุงน้ำในไต. Chaowalit_yourjit.pdf (9.64 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ, พัชรีพร จึงศีลญธรรม.  2564.  ผลของชนิดสารเชื่อมขวางต่อสมบัติไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของแป้งมันสำปะหลังกราฟด้วยพอลิอะครีลิค/ยางธรรมชาติ เพื่อเป็นวัสดุเคลือบปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้า. Sayan_Sangsuwan.pdf (2.62 MB)
2563
แพรวตา ศรีษะโคตร.  2563.  กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)
ณัฐจรัล จันทร์หอม.  2563.  กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Nattacharan_Chanhom.pdf (3.46 MB)
วราพร สารกุล.  2563.  กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Waraporn_Sarakul.pdf (2.05 MB)
ปิยธิดา นามโคตร.  2563.  กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Piyatida_Namkord.pdf (2.77 MB)
โชคชัย แจวิจารณ์.  2563.  การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
ขวัญฤทัย ระวัง.  2563.  การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Khwanruetai_Rawang.pdf (1.06 MB)
ศักดิ์ชัย ราชนิยม.  2563.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ ILDs เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Sakchai_Rachniyom.pdf (5.77 MB)
นฤมล พิลาคุณ.  2563.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟประเภทซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลสำหรับพริกหวานสด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Naruemol_Pilakhun.pdf (2.11 MB)
บัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสีวิจิตรประภา.  2563.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย. Buncha_Ying-Ngam.pdf (510.31 KB)
นภาพร เทียมทะนง.  2563.  การพัฒนามโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องโมเมนต์ของแรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Napaporn_Thiamthanong.pdf (8.45 MB)
น้ำทิพย์ พรหมสูตร.  2563.  การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Namthip_Prommasut.pdf (3.42 MB)
ธีนทัต โกศัลวิตร, เคียงขวัญ อักษรวงศ์, วิชดา ลิวนานนท์ชัย.  2563.  การศึกษาความแม่นยำและพัฒนาแบบจำลอง Altman's EM-score model สำหรับพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะผู้วิจัย , , . Teentat_Kosulwit.pdf (1.79 MB)
วรุตม์ธรรม สีหะวงษ์.  2563.  การศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลของจังหวัดศรีสะเกษด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Warootthum_Sehawong.pdf (5.43 MB)
วันรัฐ จัตุชัย.  2563.  การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wonrat_Jatuchai.pdf (1.17 MB)
ณัฐพล ชูจิตร.  2563.  การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณร่วมกับการทดลอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Natthaphon_Chuchitr.pdf (9.31 MB)
ภานุวัตร พรวาปี.  2563.  การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Panuwat_Ponwapee.pdf (8.72 MB)
ภานุวัตร พรวาปี.  2563.  การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Panuwat_Ponwapee.pdf (8.72 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. Siriwat_Radaboot.pdf (1.14 MB)
บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มีโปณะทอง.  2563.  การเลือกสถานที่ตั้งตลาดกลางและจัดเส้นทางการขนส่งปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Banthita_PoosabmeePonatong.pdf (5.71 MB)
ศิวพร สุกสี.  2563.  การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Siwaporn_Suksee.pdf (2.16 MB)
ลัดดาวรรณ พลหงษ์.  2563.  การใช้ประโยชน์ของเสีย : กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในจังหวัดมุกดาหาร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Laddawan_Ponhong.pdf (3.67 MB)

Pages