คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2588
อำนาจ อุ่นแก้ว.  2588.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
2564
ธนากร คำนึง.  2564.  กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสีเขียว: กรณีศึกษาธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanakorn_Kamnueng.pdf (1.04 MB)
คเชนทร์ วงศ์ใหญ่.  2564.  กลยุทธ์การปรับตัวของร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Kachain_Wongyai.pdf (1.7 MB)
ธวัชชัย กลางนา.  2564.  กลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thawatchai_Klangna.pdf (1.23 MB)
ธนาสิทธิ์ คำหอม.  2564.  กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanasit_Khamhom.pdf (1 MB)
โสภาพรรณ แก้วหาญ.  2564.  การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Sopapan_Kaewhan.pdf (7.64 MB)
ศุภมิตรา คำผาลา.  2564.  การดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Supamittra_ Khampala.pdf (6.09 MB)
เพ็ญประภา แพวิเศษ.  2564.  การประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) โดยใช้โครงสร้างแข็งที่แตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Penprapa_Phaeviset.pdf (2.29 MB)
ประคอง ชิณวงษ์.  2564.  การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเกณฑ์ STOPP/START ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกPDF icon Prakhong_Chinnawong.pdf (3.8 MB)
นนทิกุล ผาสุขมูล.  2564.  การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบภายหลังได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nonthikun_Pasukmoon.pdf (2.22 MB)
ชัยยุทธ มีงาม.  2564.  การประเมินตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพรอยเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 6063 จากการเชื่อมเสียดทานแบบกวน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chaiyoot_Meengam.pdf (5.57 MB)
ขจิตพรรณ์ เจริญเนตร.  2564.  การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากระมัง Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865) และปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานโดยใช้ฐานข้อมูลความยาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Kajitpan_Jarernnate.pdf (7.78 MB)
ชัยณรงค์ ช่วยจำ.  2564.  การผลิตเครื่องดื่มไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาร์ไรด์จากข้าวเหนียวพันธุ์ กข6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Chainarong_Chuayjum.pdf (3.59 MB)
อัจฉริย์ กรมเมือง.  2564.  การผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola ด้วยน้ำเสียสังเคราะห์ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Atchari_Krommuang.pdf (5.39 MB)
ปริญวรรณ สุนทรักษ์.  2564.  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องตารางธาตุ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Parinyawan_Suntharak.pdf (6.48 MB)
สุปราณี หัวดอน.  2564.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะหาความรู้ 5 Es. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Suprani_Huadon.pdf (2.73 MB)
สกุลรัตน์ สีดาว.  2564.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Sakoolrat_Seedaow.pdf (2.74 MB)
ชลธิชา จันทิม.  2564.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารPDF icon Chonticha_Jantim.pdf (1.39 MB)
สุกัญญา ดำชู.  2564.  การศึกษาความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Sukanya_Damchoo.pdf (11.13 MB)
สันติ ไชยสีทา.  2564.  การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนงานด้านบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Santi_cHAISRITHA.pdf (683.54 KB)
วิทยา วงษ์ตรี.  2564.  การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยก้านสำลีสำหรับการเพิ่มปริมาณพีซีอาร์โดยตรงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพPDF icon Wittaya_Wongtri.pdf (3.93 MB)
ญาดา พรมโสภา.  2564.  การศึกษาประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Yada_promsopa.pdf (4.92 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร, พีระฉัตร วีรพันธ์.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต. PDF icon Chaowalit_Yourjit2562.pdf (1.1 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน(สตีวิออล) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของชีสต์ในเซลล์ท่อไต MDCK: การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคถุงน้ำในไต. PDF icon Chaowalit_yourjit.pdf (9.64 MB)
สุริยัญ แสงหงษ์.  2564.  การศึกษาลักษณะแหล่งนิเวศที่อาศัยจำเพาะในช่วงฤดูแล้งของปลาบริเวณต้นน้ำเพชรบุรี เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Suriyan_Seanghong.pdf (5.3 MB)

Pages