เเนะนำโครงการ

คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโครงการหนึ่งของสำนักวิทยบริการ
ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของ สกอ. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศทางวิชาการ
ผลงานต่าง ๆให้ผู้ใช้บริการ นำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาหรือต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. รวบรวมและเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ งานวิจัย แก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลที่สนใจทั่วไป