ผู้พัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาระบบ
นางสาวเพชรรัตน์ กมล
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 23 สิงหาคม 2556
ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดูแลระบบ
นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี