ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2588
Authorsอำนาจ อุ่นแก้ว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB อ686ร 2558
Keywordsพืชอาหารสัตว์, พืชอาหารสัตว์--เมล็ดพันธุ์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--พืชอาหารสัตว์--เมล็ดพันธุ์, ระบบสารสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบสารสนเทศนี้เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สำหรับการบันทึก แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลเมล็ดพันธุ์ของโครงการผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลในระบบประกอบด้วย ข้อมูลเกษตรกรในโครงการ ข้อมูลการรับเข้าเมล็ดพันธุ์ ข้อมูลการเพาะปลูก และข้อมูลการขายเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ระบบนี้เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน และนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการที่จะพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้ โดยทำการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ได้รับการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตรด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินประสิทธิภาพพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.64 จากคะแนนเต็ม 10 จึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate An information system supporting forage research project, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Fulltext: