ระบบสารสนเทศงานบริการลูกค้า:กรณีศึกษางานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

Titleระบบสารสนเทศงานบริการลูกค้า:กรณีศึกษางานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsวิเชียรพงศ์ แสนทวีสุข
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberP ว564
Keywordsการสื่อสาร, การสื่อสาร--ฐานข้อมูล, การสื่อสาร--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, การสื่อสาร--เครือข่ายคอมพิวเตอร์, ธุรกิจบริการ, บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน), องค์การ--การสื่อสาร
Abstract

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร ของบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มีสินค้าและบริการแก่ลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์สาธารณะ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คู่สายเช่า วงจรเช่า โทรศัพท์ทางไกลและอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม การจัดเก็บข้อมูลสินค้า บริการและข้อมูลลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกอออกแบบให้มีความเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด การค้นหา จัดการข้อมูลสินค้า บริการ และข้อมูลลูกค้าเพื่อการให้บริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง ทำได้ไม่สะดวก และการทำงานบางส่วนยังทำด้วยมือ เช่นการจัดรายงานสรุปยอดติดตั้ง รายงานสรุปการแก้ไขเหตุขัดข้อง เป็นต้น
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ผู้วิจัยได้ทำการบูรณาการข้อมูลสินค้า บริการ และข้อมูลลูกค้า โดยทำการออกแบบฐานข้อมูลสินค้า บริการ และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลงานติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงการใช้บริการและงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง การพัฒนาระบบนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Appserv 2.4.7 for windows ประกอบด้วย โปรแกรม Apache 2.0.59 ทำหน้าที่เป็น Web Server, PHP 4.4.4 ทำหน้าที่ประมวลผลการทำงานของภาษา PHP, MySQL 5.0.24a ทำหน้าที่เป็น Database Server ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด ระบบทำงานในลักษณะ Web Application ทำงานแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลที่ได้รับคือมีฐานข้อมูลสินค้า บริการ และข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน ระบบสามารถให้บริการเกี่ยวกับการจัดการงานติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ และงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง การติดตามงานสามารถติดตามได้ผ่านระบบ ผู้ใช้งานระบบมีความสะดวกในการค้นหาและจัดการข้อมูลลูกค้า มีระบบการจัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Information system for customer services a case study of Yasothorn customer service TOT public company limited