ระบบฐานข้อมูลและการจัดการเพื่อการฝึกอบรมของบุคลากรสำหรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบฐานข้อมูลและการจัดการเพื่อการฝึกอบรมของบุคลากรสำหรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsทองควัน, วัชรพล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว378
Keywordsการฝึกอบรม -- ฐานข้อมูล, การฝึกอบรมของบุคลากร, การออกแบบฐานข้อมูล
Abstract

การจัดเก็บข้อมูลด้านการฝึกอบรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปกติจะจัดทำด้วยมือจึงมักจะเกิดความผิดพลาด สารสนเทศที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน และรายงานผลล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจากระบบค่อนข้างซับซ้อน และข้อมูลมีจำนวนมาก การศึกษานี้มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและการจัดการเพื่อการฝึกอบรมของบุคลากร สำหรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปรแกรมจะสร้างในรูปแบบที่ใช้งานบนเว็บโดยใช้มายเอสคิวแอล เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษาพีเอชพี ในการเขียนโปรแกรม โปรแกรมมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในหัวข้อของการอบรมระยะเวลา หมวดเงินงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ และรายชื่อผู้ที่อนุมัติให้เข้าร่วมอบรม โดยผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณของวิทยาลัยฯ ผลการใช้โปรแกรมนี้ พบว่าสามารถลดข้อผิดพลาดและเวลาในการจัดการข้อมูล และสามารถนำเสนอสารสนเทศในรูปของกราฟได้รวดเร็ว และถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม

Title Alternate Database and management system for personnel training of Sirindhorn Public Health College Ubon Ratchathani