กระบวนการสร้างพลังในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleกระบวนการสร้างพลังในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsสรญา แก้วพิทูลย์
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHE5613.6.T5 ส325
Keywordsการป้องกันอุบัติเหตุจราจร, การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, ความปลอดภัยในท้องถนน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการจัดองค์กรร่วมสร้างโดยเน้นกระบวนการสร้างพลังในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเขตชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นของปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยนำ ปัจจัยเสริมและปัจจัยแวดล้อม เช่น ความรู้ การตระหนัก การปฏิบัติตนในด้านการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีกลุ่มดำเนินการจากองค์กรร่วมสร้างเพื่อแก้ปัญหา ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหารวมถึงการประเมินผลด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2549 - มิถุนายน 2550 การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ สุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบโดยใช้วิธีการสังเกตและจดแบบบันทึกพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อประเมินประสิทธิผลก่อนและหลังจากการดำเนินงานและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์กรร่วมสร้าง ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาก่อนและหลังดำเนินการจากองค์กรร่วมสร้างพบว่า ปัจจัยนำที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้แก่ การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จปัจจัยเสริมประเมินจาก พฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกสูงขึ้นอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) รวมถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเห็นได้ว่ากระบวนการดำเนินงานแก้ปัญหาของชุมชนให้ได้ประสิทธิผลและมีความยั่งยืนนั้น กระบวนการสร้างพลังจากองค์กรร่วมสร้างเป็นกระบวนหนึ่งที่ได้ผลดีและสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนในกรณีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Fulltext: