ระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุการจราจร: กรณีศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุการจราจร: กรณีศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsพรทิพย์ อริยชาติ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV พ239 2558
Keywordsจราจร, ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ตำรวจภูธร, ระบบสารสนเทศ, อุบัติเหตุ
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุการจราจร: กรณีศึกษาตำรวจภูธรจังหวดอุบลราชธานี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ข้อมูลจากบันทึกประจำวันงานจราจรของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มาพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนาระบบได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์ระบบใช้ภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบนี้่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูบอุบัติเหตุการจราจร ผู้บริหารสามารถทราบถึงรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจร ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และผู้ใช้งานทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate An information system of traffic accidents: a case study of Ubon Ratchathani provincial police