ระบบสารสนเทศการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

Titleระบบสารสนเทศการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsกาญกนก เกษหงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTC ก419ร 2558
Keywordsการจัดการน้ำ--อำนาจเจริญ, การบริหารจัดการน้ำ, การพัฒนาทรัพยากรน้ำ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--น้ำ--อำนาจเจริญ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และสามารถแสดงผลรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ในการศึกษาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบการปฏิบัติงานจัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำของหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐของจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนทำการวิเคราะห์แบบฟอร์มการเสนอโครงการและรูปแบบของรายงานที่ต้องการ แล้วจึงได้ทำการกำหนดความต้องการเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกข้อมูล และแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ ทั้งนี้ได้เลือกใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เป็นภาษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลตามลำดับ ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้ใช้งานด้วยวิธี Black Box Testing ซึ่งพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโดยผู้ใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.90 และ 8.04 คะแนน (จาก 10.00 คะแนน) ตามลำดับ สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate An information system for provincial planning of water resources management and development: a case study of Amnat Charoen Province