ระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย

Titleระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsธนดล นวลจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH ธ139ร
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, สัตว์น้ำ--การจัดการ, สัตว์น้ำ--การผลิต
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย และ 2) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธ์สัตว์น้ำในประเทศไทย
การพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาของระบบงานเดิม นำมาพัฒนาระบบงานใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลการผลิต การรายงานผลการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย ทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของระบบแต่ละด้าน โดยผู้ใช้งานทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี Black Box Testing พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.96 และ 7.69 ตามลำดับ แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate The information system of seed - aquatic animals production in Thailand
Fulltext: