ระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาระงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Titleระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาระงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ก965
Keywordsภาระงานของบุคลากร, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สำนักงานอัตโนมัติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การศึกษาเพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบการจัดการภาระงานของบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้ามา บันทึก ปรับปรุง แก้ไข ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสรุปรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเป็นประโยชน์สูงสุดในการนำระบบสารสนเทศไปใช้งาน ระบบพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) และประมลผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache

Title Alternate Management information system for staff's work loading faculty of science and engineering Kasetsart University Chalermphakiat Sakonnakhon province campus
Fulltext: