ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

Titleระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส414
Keywordsกองทุนหลักประกันสุขภาพ--การจัดการ--ไทย, กองทุนหลักประกันสุขภาพ--การบริหาร--ไทย
Abstract

"ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่" มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานของผู้รับผิดชอบในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ที่เข้าร่วมเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ โดยครอบคลุมสารสนเทศ 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลพื้นฐานของกองทุน ด้านข้อมูลบัญชีการเงินของกองทุน และด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการภายในกองทุนระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล Oracle 10 g ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและประสิทธิภาพ สามารถรองรับฐานข้อมูลที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต"ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่" จะช่วยให้การทำงานบนอินเตอร์เน็ตเป็นไปด้วยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

Title Alternate The information system management of local administration health security fund
Fulltext: