ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

Titleระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส414
Keywordsกองทุนหลักประกันสุขภาพ--การจัดการ--ไทย, กองทุนหลักประกันสุขภาพ--การบริหาร--ไทย
Abstract

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
คือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ
ลดภาระงานของผู้รับผิดชอบในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
ที่เข้าร่วมเป็นกองทันหลักประกันสัขภาพในระดับพื้นที่ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพที่เขต 9 นครราชสีมา ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ
โดยการครอบคลุมสารสนเทศ 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลพื้นฐานของกองทุน ด้านข้อมูลบัญชีการเงิน
ของกองทุน และด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการภายในกองทุน

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Swatchai_ Klay/abstract.pdf
Title Alternate The information system management of local administration health security fund