ระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสุอารีย์ นครพันธุ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ส885ร
Keywordsฐานข้อมูล, นักศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--คณะเกษตรศาสตร์
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการศึกษาสภาพปัญหาของระบบงานเดิมและนำมาพัฒนาระบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 (เต็ม 10) และความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญระบบ เท่ากับ 7.72 (เต็ม 10) อยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้

Title Alternate An information system of graduate study: a case study of Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University
Fulltext: