ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Titleระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsอรรถพล จันทร์สมุด
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB อ357ร
Keywordsชาวไร่, น้ำตาล, พันธุ์อ้อย, อุตสาหกรรมน้ำตาล--บุรีรัมย์--ฐานข้อมูล, อ้อย--การปลูก--บุรีรัมย์--ฐานข้อมูล
Abstract

การค้นคว้าอิสระระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สามารถจัดทำรายงานผลที่ถูกต้อง ออกแบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2003 ประกอบด้วย 22 ตาราง ครอบคลุมข้อมูลชาวไร่อ้อย หน่วยชั่งน้ำหนักห้องวิเคราะห์ทางเคมี และห้องสินเชื่อ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 8.28 ตามเกณฑ์คะแนนเต็ม 10 สรุปว่าสามารถนำโปรแกรมสารสนเทศการผลิตอ้อยนี้ประยุกต์ใช้ในโรงงานน้ำตาลทรายทั่วไปได้

Title Alternate An information system for sugarcane production in Burirum Province