ระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการใช้บริการงานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

Titleระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการใช้บริการงานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsปิยะรัตน์ กุลแก้ว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZA3159.T5 ป622
Keywordsการบริการห้องสมุด, การบริหารจัดการห้องสมุด, งานห้องสมุด, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร, ศูนย์วิทยบริการ, ห้องสมุด--การบริการ, ห้องสมุด--ฐานข้อมูล, ห้องสมุดและการบริการของห้องสมุด
Abstract

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยการสร้างศูนย์วิทยบริการเพื่อให้บริการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นในปัจจุบัน ในการให้บริการงานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุดนั้น เดิมมีการบันทึกข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการงานศูนย์วิทยบริหารด้วยการบันทึกที่เป็นสมุดบันทึกและการยืมคืนหนังสือยังคงใช้แบบเก่าคือ ใช้บัตรห้องสมุดในการยืมคืน
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการงานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด เพื่อให้ได้รายงานผลการเข้าใช้บริการงานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด และสามารถแก้ไขปัญหา สนับสนุนการดำเนินงานการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลและงานห้องสมุดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า ความพึงพอใจด้านความสามารถของโปรแกรมตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.65 ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.85 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.77 ด้านความรักษาความปลอดภัยของระบบฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.80 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.85 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้งานได้

Title Alternate An information system for recording data and making report the services in information center section and library in Yasothon college of agriculture and technology