ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

Titleระบบสารสนเทศการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsสุทัศน์ เชื้ออินทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส778
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การฝึกอบรม--ฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน--ฐานข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการรับสมัครฝึกอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสามารถของระบบสามารถรับสมัครฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สามารถสืบค้นข้อมูลการฝึกอบรมและได้สารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถรายงานข้อมูลการฝึกอบรมให้กับผู้ฝึกอบรมได้โดยตรงผ่านระบบ ระบบทำงานในลักษณะ Web Application พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลบนเว็บเพจ และใช้ MySQL จัดการฐานข้อมูล

Title Alternate Information system of skill training institute for skill development
Fulltext: