ระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Titleระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsธีรนันท์ คะบุตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ธ626ร
Keywordsบริการสังคม--ฐานข้อมูล--ร้อยเอ็ด, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, สังคมสงเคราะห์--ฐานข้อมูล--ร้อยเอ็ด
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลซึ่งง่ายต่อการสืบค้นและติดตาม ระบบได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ด้วยโอกาสทางสังคม คือ การบันทึกข้อมูลผู้ด้อยโอกาส แก้ไข ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส การค้นหาข้อมูลผู้ด้อยโอกาส วิธีการดำเนินการศึกษา มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย Data Flow Diagram (DFD) อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบจนถึงการพัฒนาแปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบ โดยใช่โปรแกรม Microsoft Access ในการพัฒนาและใช้เป็นฐานข้อมูล จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยใช้งานด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 7.92 และสามารถนำไปใช้งานในหน่วยงานอื่น ๆ ได้

Title Alternate An information system for social welfare project of Tambon administrative organization: a case study of Tambon Muang Pri, Selaphum sub district, Roi-et province