ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหอพักอาคารสัมนาทางวิชาการและที่ฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหอพักอาคารสัมนาทางวิชาการและที่ฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsกนกวรรณ ปาปะนัง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ก125
Keywordsหอพัก--การจัดการ--อุบลราชธานี, หอพัก--การบริหาร--อุบลราชธานี
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหอพักอาคารสัมมนาทางวิชาการ และที่ฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2)พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลของระบบงานเดิม จากนั้นวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL
ผลการศึกษา พบว่า ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาสามารถอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของการจัดการห้องพัก การคำนวณค่าใช้จ่าย และการรายงานผลเกี่ยวกับห้องพัก โดยเป็นการนำระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้การบริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยการประเมินจากผู้ใช้ระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ทำการประเมินด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น ผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบได้ค่าเฉลี่ย 3.90 คะแนน และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 3.80 คะแนน ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system of residential seminar and student interns faculty of agriculture of Ubon Ratchathani University
Fulltext: