ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsประกิจ เชื้อนิล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ก195ร
Keywordsงบประมาณ--การบัญชี--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การบัญชี, เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารที่ทำงานเกี่ยวกับการคุมยอดเงินงบประมาณ การเงินและบัญชี การพัฒนาระบบโดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานเดิม ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ศึกษษการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 บนระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional
จากผลการศึกษาพบว่า สามารถพัฒนาระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี ซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานทั้งสามด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินอุดหนุนได้อย่างเป็นระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้วิธีการ Black Box Testing ผลการประเมินผู้ใช้จำนวน 10 คน ความพึงพอใจของผู้ใช้ใน 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานมีค่าเฉลี่ย 7.72 ด้านความถูกต้องในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 7.6 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 8.11 ด้านรักษาความปลอดภัยของระบบมีค่าเฉลี่ย 7.78 สรุปภาพรวมแล้วพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าเฉลี่ยรวม 7.82 สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้

Title Alternate An information system for financial management of subsidy category: a case study on Ubonrajathanee university
Fulltext: