ระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสมชาย พรหมจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส239ร
Keywordsการจัดการพัสดุ, งานพัสดุ, พัสดุ--อุบลราชธานี--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระบบงานบริหารจัดการพัสดุเดิมของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุของโรงเรียน กระบวนการ การศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบและทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธีการ Black Box Testing ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานจำนวน 5 คน พบว่า ประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมในการทำงานของระบบ ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบมีค่าเฉลี่ย 8.30, 8.32, 8.36 และ 8.50 ตามลำดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 สรุปได้ว่าระบบงานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้ในงานพัสดุโรงเรียนโรงเรียบเบ็ญจะมะมหาราชได้เป็นอย่างดี

Title Alternate A supply inventory information system of the information essence for learning group : a case study of Benchamamaharat School, Ubon Ratchathani Province