ระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา

Titleระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsนพอนันต์ นรโคตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB น189
Keywordsการวัดผลทางการศึกษา, การวัดผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การประเมินผลทางการศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การวัดผลทางการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบการบันทึกผลการเรียนการบันทึกเวลาเรียน ระบุปัญหา และความต้องการเพื่อปรับปรุงระบบ 2) เพื่อออกแบบฐานข้อมูลพัฒนาการรายงานผลการเรียนที่ถูกต้อง และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบได้แก่ UML ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาได้ใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานวัดผล ผลการประเมินพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 หมายถึง ระบบสามารถนำไปใช้งานได้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานวัดผล

Title Alternate An information system for measurement evaluation
Fulltext: