ระบบสารสนเทศขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsอุดร จิตจักร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJQ อ799
Keywordsคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การเดินทาง
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศจองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การศึกษาครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยใช้ผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 (เต็ม 10) แสดงว่าระบบสารสนเทศนี้สามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการไปราชการของบุคลากรและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Udon_Jit/abstract.pdf
Title Alternate An information system to support the civil service officer to request domestic travel approval: a case of faculty of agriculture, Ubon Ratchathani university
Fulltext: