ระบบสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา

Titleระบบสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวิเชียร กำทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ว559
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, นักศึกษา--จริยธรรม--กิจกรรมการเรียนการสอน, นักศึกษา--แง่ศีลธรรมจรรยา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระบบงานปัจจุบันในการบริหารจัดการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา และ 2)พัฒนาและนำระบบสารสนเทศอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และ Edit Plus ในการพัฒนาโปรแกรมและใช้โปรแกรม AppServe 2.5.0 ในการออกแบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงภายในเครือข่าย ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้วยวิธี Black Box Testing
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06) ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาผู้ใช้งานระบบพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44) ผลการประเมินความพึงพอใจครูผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18) สรุปได้ว่า ระบบที่สร้างขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม และนำผลการประเมินไปใช้ในการกำกับติดตามการวางแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาได้

Title Alternate An information system of desirable characteristics of the vocational students
Fulltext: