ระบบสารสนเทศงานบริการทางการแพทย์คนพิการผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleระบบสารสนเทศงานบริการทางการแพทย์คนพิการผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสุทธิรักษ์ จงราช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส776
Keywordsบริการทางการแพทย์--ศรีสะเกษ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--คนพิการ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--บริการทางการแพทย์
Abstract

ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานบริการทางการแพทย์คนพิการ จะบันทึกข้อมูลด้วยมือ ขั้นตอนการทำงานมีความซ้ำซ้อน เกิดความล่าช้าในการทำงาน ระบบงานบางส่วนได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล แต่ยังไม่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและไม่สามารถนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้
จากปัญหาข้างต้น จึงได้มีการศึกษานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการทางการแพทย์คนพิการผ่านอินเตอร์เน็ต เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบของ Web application วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบฯ ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบใช้ Apache เป็น Application Server ใช้ PHP และ HTML เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และใช้ MySQL เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า ระบบสามารถทำงานตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน มีการจัดการกับข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถบันทึกข้อมูลบริการทางการแพทย์คนพิการ นำเข้าข้อมูลการบริการ ประมวลผล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และมีสารสนเทศสำหรับนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

Title Alternate The system of medical disability services via internet: a case study of Khukhan health service network at Sisakat Province
Fulltext: