ระบบสารสนเทศการสั่งซื้อและรายงานผลของโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

Titleระบบสารสนเทศการสั่งซื้อและรายงานผลของโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsวารี ชีวะเจริญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ว484ร
Keywordsระบบการรายงานผล, ระบบการสั่งซื้อ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์, เค้ก--การผลิต--ฐานข้อมูล, โครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่--ฐานข้อมูล
Abstract

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี แต่ยังไม่มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการสั่งซื้อและรายงานผลของโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบกำดำเนินการเดิมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสั่งซื้อและรายงานผลการจำหน่ายเค้ก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศการสั่งซื้อและรายงานผลของโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่เดิมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ทำการเขียนโปรแกรมตามระบบที่ออกแบบไว้โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005 บนระบบปฏิบัติการ Windows XP และใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้วิธีการให้เชี่ยวชาญทำการประเมินด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 (5 ระดับคะแนน) ซึ่งแสดงว่าระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate An ordering and report information system of cake production project : a case study of Surin Vocational College