ระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน

Titleระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsนภาพร วรรณทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT น197
Keywordsระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, แววความสามารถพิเศษ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน และจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้าน การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การพัฒนาระบบครั้งนี้ใช้มายเอสคิวแอล (MyQSL) ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้พีเอชพี ในการพัฒนาระบบและใช้อาปาเช่ เป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผลจากการค้นคว้าอิสระนี้ ได้ทดสอบการใช้งานระบบจากข้อมูลตัวอย่าง ผลจากการทดสอบการใช้งาน สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ระบบ จัดทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดยนักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง สามารถทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถสรุปผลในรูปแบบกราฟ เสนอต่อผู้บริหารในการสนับสนุนการตัดสินใจในการส่งเสริม พัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบงาน สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

Title Alternate The information system test gifted and talented for student
Fulltext: