ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Titleระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsณัฏฐพงษ์ พิกุลทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLC ณ318ร
Keywordsการบริหารงานบุคคล--ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลบุคลากร, ระบบสารสนเทศ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล ในการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำระบบที่ออกแบบและพัฒนาไปใช้ในงานบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ถึงจำนวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชา สาขางานที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบในรูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร จำนวน 10 คน เป็นผู้ประเมินระบบผลการประเมินพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 หมายถึง ระบบสามารถนำไปใช้งานได้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานบุคลากรและบริหารจัดการการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

Title Alternate Information system for personnel database: a case study Satuek Industrail and Community Education College, Buriram Province