ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศงานสารบรรณ และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsเนติรักษ์ วงศ์คำ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN น786
Keywordsการจัดการสำนักงาน, การจัดเก็บเอกสาร, งานสารบรรณ--อุบลราชธานี, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สามารถบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสามารถสรุปรายงานผลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร พร้อมแสดงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (เต็ม 5) สรุปได้ว่า ระบบ มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate Report of the official system and strorage basic minimum need (BMN) community development office, Ubon Ratchathani
Fulltext: