ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsนวลละออง ชูมาตย์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD น339
Keywordsการกอบรมฝีมือแรงงาน, การฝึกอาชีพ -- อำนาจเจริญ, แรงงานฝีมือ -- การฝึกอบรม -- อำนาจเจริญ
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ และศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยศึกษาจากประชากร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า
(1) ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการอยู่ในระดับน้อย
(2) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยจากลูกจ้างของสถานประกอบการ ปัจจัยจาดสถานประกอบการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
(3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบการมากที่สุด คือ ปัจจัยจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด รองลงมา คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยจากลูกจ้างของสถานประกอบการ ตามลำดับ
(4) ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการดำเนินงานของสถานประกอบการและจำนวนของบุคลากรในสถานประกอบการต่างกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแตกต่างกัน ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน
(5) ผู้ประกอบการที่มีเพศ อายุ ตำแหน่ง รูปแบบการดำเนินงานของสถานประกอบการ ประเภทของสถานประกอบการ และจำนวนของบุคลากรในสถานประกอบการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่แตกต่างกัน

Title Alternate Factors influencing the participation of entrepreneurs in activities of vocational and skill training: the case study of Amnartcharoen province