ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับบทบาทของประชาสังคมในระบบการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับบทบาทของประชาสังคมในระบบการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsประจวบ จันทร์หมื่น
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ป214ค
Keywordsระบบการเมืองท้องถิ่น, วัฒนธรรมทางการเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร, ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านสังคม วัฒนธรรมการเมือง ซึ่งผู้ศึกษาสนใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับบทบาทของภาคประชาสังคมในระบบการเมืองท้องถิ่น
ผู้ศึกษาได้เลือกตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของตำบลเสียว และ 2) เพื่อศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมกับการกำหนดโครงสร้างทางการเมืองท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลเสียว
ผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า บริบทของชุมชนตำบลเสียว เรื่องการต่อสู้เพื่อให้ป่าโนนใหญ่ไม่ให้ถูกรุกรายจากนายทุน การต่อสู้เรื่องการตั้งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และการต่อสู้เรื่องการตั้งโรงเรียนไตรมิตรและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มีผลกับพฤติกรรมของคนตำบลเสียว การศึกษาพบว่า นอกจากบริบทชุมชนแล้วการทำแผนชีวิตชุมชน เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน เกิดเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมรวมทั้งเกิดกลุ่มทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สภาผู้เฒ่า ที่มีพลังในการชี้นำตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชน
ผลการศึกษาโดยสรุป คือ ชาวตำบลเสียว สามารถใช้ภาคประชาสังคม สร้างวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งผลถึงวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้ศึกษาเห็นว่า ชุมชนที่มีวัฒนธรรมการต่อสู้ร่วมกันมา มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง เมื่อได้รับการสนับสนุนจากภายนอกและมีผู้นำตามธรรมชาติที่มีจิตสาธารณะ เป็นกลุ่มบุคคลที่ชุมชนนับถือศรัทธา จะสามารถพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นที่ดีได้

Title Alternate Relationship between political culture and the role of civil society groups in a local political system: a case study of Siao sub-district, Pho Si Suwan district, Sisaket province