ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย

Titleระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsประสาร ศรีวะสุทธิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ป411ร
Keywordsการประกอบโรคศิลป์--ฐานข้อมูล, ภาวะสุขภาพ, สถานีอนามัย, สุขภาพชุมชน, เวชปฏิบัติชุมชน
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย ในรูปแบบของ Web Application ประกอบด้วยระบบปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก ระบบปรับปรุงข้อมูลประชาชน ระบบปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน ระบบปรับปรุงข้อมูลสาธารณสุขประจำครอบครัว/หลังคาเรือน ระบบปรับปรุงข้อมูลรายการตรวจสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการให้คำปรึกษา ระบบปรับปรุงข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน และระบบจัดทำรายงาน
วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบฯ ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบใช้ Apache เป็น Application Server, ใช้ PHP เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และใช้ MySQL เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล
ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัยที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นสามารถปรับปรุงข้อมูลประชาชน ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน ปรับปรุงข้อมูลสาธารณสุขประจำครอบครัว/หลังคาเรือน ปรับปรุงข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน และจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบสามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบไปใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Medical practice information system of health center