ระบบสารสนเทศครู นักเรียนและนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Titleระบบสารสนเทศครู นักเรียนและนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsศรสิทธิ์ ศรวิมล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ศ151
Keywordsการศึกษา--ฐานข้อมูล, ครู--ฐานข้อมูล, นักศึกษา--ฐานข้อมูล, นักเรียน--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศครูและนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศงานของครูและนักเรียนนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของตนเอง
ผลจากการค้นคว้าได้ทดสอบการใช้งานระบบจากข้อมูลตัวอย่าง และผลจากการทดสอบการใช้งาน สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของครูและนักเรียนนักศึกษา และรายงานสรุปต่าง ๆ ด้านข้อมูลสารสนเทศของครูและนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำของบุคลากร ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและตอบสนองกับระบบงานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate The information technology system for teachers and student in the vocational education commission via internet network
Fulltext: