คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
โยธิน บัวทอง.  2553.  พฤติกรรมของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Yothin_Bua.pdf (49.61 MB)
จุฑาทิพย์ แซ่จึง.  2551.  พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิคและการบริหาร Jutatip_Saejung.pdf (15.07 MB)
วิศวชิต จันทร์เกษ.  2561.  พฤติกรรมการรับน้ำหนักของผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Witsawachit_Chanked.pdf (4.67 MB)
รำไพ ชาวระนอง.  2549.  พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สดของประชาชน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Rampai_Cha.pdf (4.76 MB)
วิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์.  2552.  พระสงฆ์กับความสัมพันธระหว่างอุบลราชธานีกับจำปาสัก พ.ศ.2532 - 2551. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
ประยูร กางกั้น.  2555.  พระสงฆ์กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย: ศึกษากรณีพระสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีกับบทบาทสนับสนุนพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสมัยสามัญ ปี 2554. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการปกครอง PrayoonKangkhan.pdf (2.56 MB)
ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์.  2554.  พยากรณ์ศาสตร์กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีนายกเทศมนตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Thitirat_Lao.pdf (13.29 MB)
สมาน จงเทพ.  2553.  ผลและปฏิสัมพันธ์ของการเลี้ยงแบบแยกเพศและการตัดขาเดินคู่ที่สองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) ในกระชัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภัทรวจี ยะสะกะ.  2552.  ผลิตกรรมและคุณสมบัติของผลึกเชิงเดี่ยวลิเธียมฟลูโอไรด์ที่เจือด้วยแมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม และซิลิคอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กาญจนา แสงอรุณ.  2555.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้พืชท้องถิ่นเป็นฐานเรื่องเคมีอินทรีย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Kanchana_Sang-Arun.pdf (722.01 KB)
พัทธนันท์ ท้าวด่อน.  2560.  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Patthanan_Taodon.pdf (2.22 MB)
ชัยสิทธิ์ สุนทรา.  2549.  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกุล จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Chaisit_Soo.pdf (7.38 MB)
จุฑามาศ นักบุญ.  2560.  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาบริหารบริการสุขภาพ Chuthamat_Nukbun.pdf (4.5 MB)
กมลธิดา เหล่าบุตรสา.  2559.  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการรับรู้พลังอำนาจการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา และต่อภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยมาก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Kamoltida_Laobutsa.pdf (43.69 MB)
อธิวัฒน์ ไทยแท้.  2550.  ผลของสีย้อมธรรมชาติต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง TiO2 โครงสร้างนาโน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Ittiwat_Thaithae.pdf (25.85 MB)
บุษราพร นาถมทอง.  2558.  ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล BussrapornNathomtong.pdf (2.02 MB)
แก้วตา ดียิ่งศิริกุล.  2563.  ผลของลักษณะฟองอากาศต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Kaewta_Deeyingsirikul.pdf (7.61 MB)
จิตรา สิมาวัน.  2551.  ผลของระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพเนื้อของปลาโมง (Pangasius bocourti). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Jitra_Simawan.pdf (83.11 MB)
บุษญา พัตรา.  2559.  ผลของพันธุ์ข้าวต่อสมบัติของแผ่นเมี่ยง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Bussaya_Phat.pdf (2.59 MB)
ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์.  2560.  ผลของปุ๋ยและสารบราสสิโนไลด์ต่อการเจริญเติบโตและลักษณะสรีรวิทยาของกล้วยไม้วานิลลา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Sakdinant_Chantakananuruk.pdf (39.25 MB)
ปรัชญ์ตระกูล เกาะกิ่ง.  2561.  ผลของปริมาณน้ำดีไอที่มีผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการแอโนไดเซซัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Prachtrakool_Koking.pdf (10.55 MB)
สุภาพรรณ เพ็งเพชร.  2557.  ผลของน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์หกสายพันธุ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Suphaphan_Phengphet.pdf (11.73 MB)
สมชาย ชาลี.  2549.  ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ ระบบบริการและระบบบริหารเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2547 และ 2548. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Somchai_Cha.pdf (6.91 MB)
ภาวิณี ท้าวเพชร.  2554.  ผลของต้นตอมะเขือที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศสีดาในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูก. วท.ม (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) Pawinee_Tha.pdf (14.3 MB)
พันทนีย์ สุวาสุนะ.  2551.  ผลของตัวอย่างยาที่จัดไว้เฉพาะมื้อที่รับประทานต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร Pantanee_Suvasuna.pdf (49.95 MB)

Pages