คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Khampanh_Sou.pdf (53.18 MB)
PDF icon Konkrai_Nakowong.pdf (6.41 MB)
PDF icon Sasithorn_Suc.pdf (10.45 MB)
วิชิตา งามเนตร. (2553). พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องแนวประการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิต. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wichita_Nga.pdf (41.78 MB)
PDF icon Theerachai_Pongjanyakul.pdf (53.85 MB)
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์. (2561). พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanaphol_Kitchanpiboon.pdf (7.81 MB)
PDF icon Benchawan_Tangsakun.pdf (12.36 MB)
ภาคิณ ลอยเจริญ. (2554). พฤติกรรมรอยต่อแบบเปียกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phakin_Loy.pdf (17.07 MB)
อดิศักดิ์ กกแก้ว. (2562). พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)
PDF icon Winai_Kri.pdf (23.39 MB)
PDF icon Yothin_Bua.pdf (49.61 MB)
PDF icon Jutatip_Saejung.pdf (15.07 MB)
PDF icon Witsawachit_Chanked.pdf (4.67 MB)
PDF icon Rampai_Cha.pdf (4.76 MB)
วิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์. (2552). พระสงฆ์กับความสัมพันธระหว่างอุบลราชธานีกับจำปาสัก พ.ศ.2532 - 2551. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Vichitpong_Pav.pdf (51.76 MB)
PDF icon PrayoonKangkhan.pdf (2.56 MB)
PDF icon Thitirat_Lao.pdf (13.29 MB)
PDF icon Patarawagee_Yas.pdf (38.22 MB)
PDF icon Kanchana_Sang-Arun.pdf (722.01 KB)
PDF icon Patthanan_Taodon.pdf (2.22 MB)
PDF icon Chaisit_Soo.pdf (7.38 MB)
PDF icon Chuthamat_Nukbun.pdf (4.5 MB)
PDF icon Kamoltida_Laobutsa.pdf (43.69 MB)
PDF icon Ittiwat_Thaithae.pdf (25.85 MB)

Pages