พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับรอยต่อชนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 5083

Titleพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับรอยต่อชนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 5083
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsกลไกร นาโควงค์
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการเชื่อมเสียดทานแบบกวน, วิธีการทากูชิ, อะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 5083
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ของการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติทางกล โครงสร้างทางโลหะวิทยา และพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับรอยต่อชนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 5083 วิเคราะห์ค่าความแข็งแรงดึง ค่าความแข็ง ค่าความแข็งแกร่งต่อความล้าและโครงสร้างจุลภาค หาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิค Taguchi และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับค่าความแข็งแรงดึง คือ ความเร็วรอบการหมุนของเครื่องมือเชื่อม 1000 รอบต่อนาที ความเร็วเคลื่อนที่การเชื่อม 10 มิลลิเมตรต่อนาที และรูปทรงของเครื่องมือเชื่อมรูปทรงกระบอกเกลียว มีค่าความแข็งแรงดึง เท่ากับ 235.2 MPa นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยความแข็งบริเวณโซนกวน คือ ความเร็วรอบการหมุนของเครื่องมือเชื่อม 1200 รอบต่อนาที ความเร็วเคลื่อนที่การเชื่อม 10 มิลลิเมตรต่อนาที และรูปทรงของเครื่องมือเชื่อมรูปทรงกระบอกเกลียว มีค่าเฉลี่ยความแข็งบริเวณโซนกวน เท่ากับ 80.6 HV จากผลลัพธ์ที่ได้จาก ANOVA พบว่า ความเร็วเคลื่อนที่การเชื่อม เป็นพารามิเตอร์กระบวนการที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งแรงดึง ในทางตรงกันข้าม ไม่มีพารามิเตอร์ใดที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยความแข็งบริเวณโซนกวน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโคปแบบกระจายพลังงาน (EDS) แสดงให้เห็นโครงสร้างเกรนที่ยาวขึ้นและเกิด Void defect ที่ปลายพินด้าน Advancing ในบริเวณโซนกวน การกระจายอนุภาคมีความสม่ำเสมอ ประกอบด้วยเฟส Al2O3 และเฟส SiO2 นอกจากนี้ ปริมาณของธาตุ C, O, Al, F และ Mg ลดลงตามลำดับ

Title Alternate Optimized parameters for butt joint in friction stir welding of semi-solid aluminum alloy 2083