พยากรณ์ศาสตร์กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีนายกเทศมนตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Titleพยากรณ์ศาสตร์กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีนายกเทศมนตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ธ588พ
Keywordsการปกครองท้องถิ่น, นายกเทศมนตรี, พยากรณ์, พยากรณ์ศาสตร์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การบริหาร, โหราศาสตร์
Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำพยากรณ์ศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน 3 สาขา ได้แก่ โหราศาสตร์ไทยโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย และศึกษาผลการนำพยากรณ์ศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นายกเทศมนตรี 8 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 276 คน
ผลการศึกษาพบว่านายกเทศมนตรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป สมรสแล้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง 1 ถึง 4 ปี และมีรายได้ 30,001 ถึง 40,000 บาท ส่วนใหญ่มีความเชื่อในพยากรณ์ศาสตร์ มีการนำโหราศาสตร์ไทยมาใช้ในการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการวางแผนงานของเทศบาล ตั้งแต่ฤกษ์ยามในการเข้ารับตำแหน่ง ฤกษ์ยามการเดินทางไปศึกษาดูงาน ฤกษ์ยามในการเปิดอาคารสำนักงาน การวางศิลาฤกษ์ การตั้งศาลพระภูมิ และมีการบริหารโดยการใช้หลักโหงวเฮ้งทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยนำมาใช้ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดคนเข้าทำงานของเทศบาล ซึ่งจะดูว่าบุคคลนั้นมีลักษณะใบหน้า แววตา คิ้ว หน้าผาก จมูก ปาก และคางเป็นอย่างไร น่าจะมีนิสัยอย่างไร ควรจะมอบงานอะไร บางคนเวลาจะเลือกคนสนิทก็จะมีการทดสอบจิตใจอีกด้วย และมีการบริหารงานโดยใช้หลักฮวงจุ้ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยนำฮวงจุ้ยมาใช้ในการจัดองค์กรของเทศบาลเป็นส่วนมาก เช่น จัดโต๊ะทำงาน โต๊ะหมู่บูชา ธงชาติ ไม้ประดับภายในห้อง ตู้ปลา และของมงคลต่าง ๆ กลุ่มอายุที่ต่างกันมีกานำพยากรณ์ศาสตร์ไปใช้ต่างกัน และส่วนมากได้รับผลจากการนำพยากรณ์ศาสตร์ไปใช้ทางด้านจิตใจ โดยอ้างว่าทำให้รู้สึกสบาย ทำอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัด
ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลควรมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการทำวิจัยเพื่อประยุกต์การบริหารเข้ากับพยากรณ์ศาสตร์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านพยากรณ์ศาสตร์

Title Alternate Forecasting and administration of local governments: a case study of the mayors in the lower Northeastern region
Fulltext: