พฤติกรรมการรับน้ำหนักของผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก

Titleพฤติกรรมการรับน้ำหนักของผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsวิศวชิต จันทร์เกษ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA ว755พ 2561
Keywordsคอนกรีตน้ำหนักเบา, คอนกรีตน้ำหนักเบา -- การทดสอบ, คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังรับแรง ความแกร่ง และลักษณะ การวิบัติของผนังรับน้ำหนักที่ผลิตจากคอนกรีตปกติและคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใช้หน่วย น้ำหนักเท่ากับ 1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งการทดสอบผนังที่ผลิตจากคอนกรีตทั้งสอง ชนิดเป็นสองกรณีคือ การทดสอบแบบไม่ยึดรั้งด้านข้างและการทดสอบแบบยึดรั้งด้านข้าง แต่ละ กรณีมีผนังสามรูปแบบ รวมตัวอย่างผนังที่จะทดสอบทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า ในกรณีของผนังแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง ผนังรับน้ำหนักที่ผลิตจากคอนกรีตปกติมีประสิทธิภาพในการรับ น้ำหนักมากกว่าผนังที่ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า แต่ในผนังแบบที่สามประสิทธิภาพในการ รับน้ำหนักของผนังคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าดีกว่าผนังคอนกรีตปกติ เนื่องจากผนังคอนกรีต มวลเบาแบบเซลลูล่าวิบัติสองตำแหน่งทำให้มีพื้นที่รับแรงมากกว่า ซึ่งมีความสอดคล้องกันทั้งสองกรณี ทดสอบ ในส่วนของความแกร่ง ผนังคอนกรีตปกติค่าความแกร่งมากกว่าผนังคอนกรีตมวลเบา แบบเซลลูล่าในผนังทุกกรณี ในส่วนของการวิบัติผนังคอนกรีตปกติมีการวิบัติที่รุนแรงน้อยกว่าผนัง คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า อีกทั้งลักษณะการวิบัติของผนังแบบยึดรั้งด้านข้างและไม่ยึดรั้งด้านข้าง มีการวิบัติที่แตกต่างกันส่งผลให้ผนังรับน้ำหนักได้มากน้อยต่างกัน ซึ่งสัมพันธ์กับค่าประสิทธิภาพ ในการรับน้ำหนักของผนัง

Title Alternate Behavior of rienforced cellular lightweigth concrete load bearing walls