ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกุล จังหวัดอุบลราชธานี

Titleผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกุล จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsชัยสิทธิ์ สุนทรา
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ช445
Keywordsการรู้เท่าทันสื่อ, ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ำหนัก, สุขศึกษา, โฆษณา--อาหาร
Abstract

ผลการศึกษา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ และทักษะระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้ด้านสุขภาพโดยรวมและการรับรู้รายด้านทุกด้าน ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก และสื่อโฆษณา และทักษะการตรวจสอบโฆษณาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ส่วนความต่อเนื่องของการรับรู้ด้านสุขภาพความรู้ และทักษะ พบว่าภายหลังการทดลอง 1 เดือน กลุ่มทดลองมีการรับรู้ด้านสุขภาพโดยรวมและการรับรู้รายด้านทุกด้าน ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก และสื่อโฆษณา และทักษะการตรวจสอบโฆษณาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักถูกต้องกว่าการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ยกเว้นการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน (p-value <0.05)

Title Alternate Effect of health education program on media literacy regarding the advertisement of dietary supplement in female students Mathayom 5 Narinukul school Ubon Ratchathani
Fulltext: