ผลและปฏิสัมพันธ์ของการเลี้ยงแบบแยกเพศและการตัดขาเดินคู่ที่สองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) ในกระชัง

Titleผลและปฏิสัมพันธ์ของการเลี้ยงแบบแยกเพศและการตัดขาเดินคู่ที่สองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) ในกระชัง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsสมาน จงเทพ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH ส294
Keywordsกุ้งก้ามกราม--การเลี้ยง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลและปฏิสัมพันธ์ของการแยกเพศและตัดขาเดินคี่สอง
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งกราม(Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879)
ในการเลี้ยงในกระชัง ปล่อยกุ้งกรามขนาดเฉลี่ย 5.0 กรัม ในกระชังที่ตั้งอยุ่ในบ่อน้ำเนื้อที่ 900 ตารางเมตร
การทดลองแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4ซ้ำ คือ
1.กุ้งเพศผู้ตัดขาเดินคู่ที่สอง
2.กุ้งเพศปกติ
3.กุ้งเพศเมียตัดขาเดินคู่ที่สอง
4.กุ้งเพศเมียปกติ
5.กุ้งเพศผู้และเพศเมีย (1:1) ตัดขาเดินคู่ที่สอง และ
6.กุ้งเพศผู้และเพศเมียปกติ อัตราการปล่อยกระชังละ 30 ตัว/ตารางเมตร

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Saman_Chong/abstract.pdf
Title Alternate Effects and interactions of monosex culture and chelipe removal on growth performance of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) raised in cages