พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักรายวันขนาดกลางของผู้ใช้บริการห้องพักรายวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักรายวันขนาดกลางของผู้ใช้บริการห้องพักรายวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsวินัย ไกรกังวาร
Degreeบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTX ว619พ
Keywordsการตัดสินใจเลือกใช้บริการ, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ห้องพักรายวัน, โรงแรม--อุบลราชธานี
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักรายวันขนาดกลางของผู้ใช้บริการห้องพักรายวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงไคว์สแควร์ การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกขนและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนร้อยละ 50.20 ส่วนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานราชการร้อยละ 42.00 ผู้ใช้บริการห้องพักห้องพักรายวันส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 66.30 มีผู้ร่วมเดินทาง 1-2 คน ร้อยละ 65.80 ราคาห้องพักต่อคืนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 401-600 บาท ร้อยละ 40.50 โดยเลือกใช้บริการเป็นห้องพักเตียงเดี่ยวร้อยละ 60.50 ส่วนใหญ่ไม่จองห้องพักก่อนร้อยละ 51.80 มีระยะเวลาเข้าพัก 1-2 คืน ร้อยละ 67.30 ความถี่ส่วนใหญ่มา 1-2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 71.50
ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักรายวันขนาดกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.22 รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย = 4.17 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ย =4.09 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลในระดับต่ำที่สุดคือปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการจัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักรายวันขนาดกลางของผู้ใช้บริการห้องพักรายวัน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด = 3.54

Title Alternate Consumer behaviors and factors in fluencing consumer decision-making in renting medium sized rooms at a daily rate in Muang district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: