พระสงฆ์กับความสัมพันธระหว่างอุบลราชธานีกับจำปาสัก พ.ศ.2532 - 2551

Titleพระสงฆ์กับความสัมพันธระหว่างอุบลราชธานีกับจำปาสัก พ.ศ.2532 - 2551
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberBQ6140 ว554
Keywordsสงฆ์--ลาว--จำปาสัก, สงฆ์--อุบลราชธานี
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยจังหวัดอุบลราชธานีกับคณะสงฆ์ลาวแขวงจำปาสัก ในช่วงปี 2532-2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ของทั้งสองเมือง รวมทั้งผลที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ที่มีต่อคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีกับคณะสงฆ์ลาวที่แขวงจำปาสัก นับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบสังคมนิยมของ สปป.ลาว พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) เป็นต้นมานั้น ถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ในเวทีการเมืองระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะนโยบายของผู้นำประเทศทั้งสองเป็นหลัก ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ช่วงสงครามเย็น (ค.ศ.1975-1988) รูปแบบความสัมพันธ์จะถูกจำกัด เพราะความแตกต่างในอุดมการณ์ทางการเมืองของทั้งสองประเทศ ทำให้คณะสงฆ์ลาวจำนวนไม่น้อยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และช่วงเปิดประเทศ (ค.ศ.1989-2008) เป็นช่วงที่ สปป.ลาว เปิดประเทศรับนักลงทุน นักท่องเที่ยว ตามนโยบาย “จินตนาการใหม่” ซึ่งตรงกับช่วงที่ประเทศไทยมีนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ยังผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองมีความแน่นแฟ้นขึ้น รวมทั้งความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ด้วย ดังจะเห็นได้จากการเดินทางไปมาของคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศ การเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยของพระสงฆ์ลาว รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างคณะสงฆ์ของทั้งสองประเทศ

Title Alternate Buddhist monks and the relationship between Ubon Ratchathani and Champasak during 1989 -2008