พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องแนวประการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิต

Titleพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องแนวประการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsวิชิตา งามเนตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ว144
Keywordsการเรียนการสอนผ่านเว็บ, ทรัพยากรธรรมชาติ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ปะการัง, ภูมิศาสตร์--การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สิ่งแวดล้อม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องแนวปะการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตแบบเว็บเพจ และแบบ Flash Animation 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แนวปะการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตแบบเว็บเพจและแบบ Flash Animation ที่ทำการพัฒนาและออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3, Adobe Dreamweaver CS3 และ PHP โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเพจ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ Flash Animation ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ทดลองใช้และนำเอาผลการทดลองมาใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกัน บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.79/85.77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ 2 กลุ่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วย t-test พบว่า ค่า t เท่ากับ 0.73 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนน หลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วย t-test พบว่า ค่า t เท่ากับ 4.79 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองมีคะแนนหลังการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์แบบ Flash Animation ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของนักเรียนเรียนต่อบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเพจ ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

Title Alternate Development of an online lesson on coral reefs big house of life
Fulltext: