พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร

Titleพฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsอดิศักดิ์ กกแก้ว
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA อ129 2562
Keywordsการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก, คานแบบเซลลูล่าร์, รอยต่อคาน-เสา, รอยต่อเชื่อม, เสาคอนกรีต, ไฟไนต์เอลิเมนต์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมรอยต่อคาน-เสา ของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร โดยการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยรูปแบบการเสริมกําลังและการลดขนาดของปีกคาน ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักรที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงกับผลการทดลองที่ค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งผลการสอบเทียบพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5.4 % หลังจากนั้นทําการศึกษาพฤติกรรมรอยต่อคาน-เสา ของคานแบบเซลลูล่าร์ 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ (model 1) 2) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด (model 2 RBS) 3) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าแบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (model 3) 4) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (model 4 RBS) 5) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง (model 5) 6) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง (model 6 RBS)ผลการวิเคราะห์พบว่าการเสริม Stiffener ให้รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์มีผลให้เสาสามารถรับโมเมนต์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า การเสริม Stiffener ด้วยรูปแบบที่ต่างกันจะให้ค่ากําลังรับโมเมนต์ต่างกัน ทั้งนี้การเสริม Stiffener ที่เสาสามารถเพิ่มกําลังรับโมเมนต์เพิ่มขึ้นในช่วง 16-20 % โดยการเสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง จะส่งผลให้ค่า Max Von Mises เกิดที่บริเวณคานแตกต่างจากที่เสริมเพียง 2 ช่วง ที่จะเกิดในเสา ในส่วนการลดขนาดของปีกคานพบว่าไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเสริมกําลังของรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ โดยการเสริม Stiffener ที่เสานั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของรอยต่อ

Title Alternate Behavior of beam-to-column connection of cellular beams under cyclic load
Fulltext: