พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สดของประชาชน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Titleพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สดของประชาชน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsรำไพ ชาวระนอง
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ร466
Keywordsพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สด, พฤติกรรมผู้บริโภค
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษา 1.พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สดของประชาชน 2.ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะครอบครัว จิตวิทยาสังคม และการสื่อสารที่มีึความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ 3.เปรียบเทยบความแตกต่างของพฤติกรรมการบิโภคผักผลไม้สดของประชาชนในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้สดในระดับต่ำ ร้อยละ 51.8 ประชาชนในเขตเทศบาลบริโภคผักผลไม้สดมากกว่านอกเขตเทศบาล

Title Alternate People's consumption behavior of fresh vegetables and fresh fruits in Nikhomkhamsoi district Mukdahan province
Fulltext: