ผลของสีย้อมธรรมชาติต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง TiO2 โครงสร้างนาโน

Titleผลของสีย้อมธรรมชาติต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง TiO2 โครงสร้างนาโน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsอธิวัฒน์ ไทยแท้
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK อ727
Keywordsสีย้อมธรรมชาติ, สีย้อมไวแสง, เซลล์แสงอาทิตย์, โครงสร้างนาโน
Abstract

ได้สังเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง TiO2 โครงสร้างนาโน โดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาการใช้สีย้อมธรรมชาติจากน้ำคั้นของผลไม้แทนการใช้ iorganometallic dyes โดยการใช้น้ำคั้นจากผลไม้สด 5 ชนิด คือ ทับทิม สตรอเบอร์รี่ องุ่นดำ ลูกไหนดำ และผักปลั่ง ซึ่งใช้ TiO2 ทำหน้าที่เป็น sensitizers ภายในเซลล์แสงอาทิตย์ โดยฟิล์มของ TiO2 โครงส้รางนาโนถูกสังเคราะห์ด้วยวิธี screen printing ทดสอบโครงสร้างและคุณสมบัติของฟิล์มของ TiO2 ด้วย X-ray diffraction ผลการทดลองพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมจากทับทิมให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.60 mA/cm2 และ 510 mV ตามลำดับ ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมจากน้ำคั้นของผลไม้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.72 และ 0.03% ถึง 0.22% ตามลำดับ

Title Alternate Effects of natural dyes on the efficency of dye sensitized TiO2 nanocrystalline solar cells