พัฒนาเว็บแอพลิเคชัน โดย STRUT, JSP และ JBOSS (กรณีศึกษา : ร้านขายหนังสือ)

Titleพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน โดย STRUT, JSP และ JBOSS (กรณีศึกษา : ร้านขายหนังสือ)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsศศิธร สุชัยยะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ศ291พ
KeywordsJboss, Strut framework, จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ, เว็บไซต์--การออกแบบ
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มการควบคุมเส้นทางการทำงานของระบบทำให้ระบบมีความซับซ้อนน้อยลงและสนับสนุนความสามารถในการ reusable ในเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ความสามารถของ Struts Framework ซึ่งเป็น Open source framework ที่สร้างมาเพื่อให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชันบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Java Servlet และ JavaServer Page (JSP) ไ้ด้ง่ายขึ้น

Title Alternate Develop web application by Strut, JSP and Jboss (Case study: Bookshop)
Fulltext: