พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน

Titleพฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsธนะพล กิจชาญไพบูลย์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA ธ152พ 2561
Keywordsการออกแบบโครงสร้างเหล็ก, โครงสร้างของป้ายโฆษณา
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้เสนอผลของการเชื่อมต่อกันของโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต่อพฤติกรรมการต้านทานแรงลม อ้างอิงจากมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร พ.ศ. 2550 (มยผ.1311-50) โดยการเชื่อมต่อกันของป้ายโฆษณาจ านวน 2, 3, 4 และ 5 ป้ายตามลำดับ ใช้ป้ายโฆษณาชนิดโครงถักขาคู่ ขนาดความสูง 15 เมตร กว้าง 32 เมตร และเสายาว 15 เมตร ป้ายโฆษณาชนิดโครงถักขาคู่ ขนาดความสูง 12.5 เมตร กว้าง 32 เมตร และเสายาว 17.5 เมตร และป้ายโฆษณาชนิดโครงถักขาคู่ ขนาดความสูง 10 เมตร กว้าง 32 เมตร และเสายาว 20 เมตร สร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธียืดหยุ่นเชิงเส้น รวมถึงพิจาณาผลของ P-Delta ร่วมด้วย จากผลการศึกษาพบว่า ป้ายโฆษณาที่ได้รับการเชื่อมต่อกันจำนวนมากขึ้นส่งผลให้ค่าแรงภายในชิ้นส่วนบริเวณฐานของเสามีค่ามากขึ้นตามลำดับ และยังส่งผลให้ป้ายโฆษณาเกิดการเสียรูปที่มากขึ้นตามลำดับเช่นกัน

Title Alternate Structural behaviour of connecting large billboard structures