คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ศรีประไพ ธรรมแสง, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์.  2536.  การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (646.56 KB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, นิตยา วานิกร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2546.  การเปรียบเทียบสายพันธ์ุกกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Ariyapon_Pongrat.pdf (1.88 MB)
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์, ศรีประไพ ธรรมแสง, วรงค์ นัยวินิจ, ภาคภูมิ สืบนุการณ์, อุทัย อันพิมพ์.  2545.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน. PDF icon Kanjana_Rungratchakanon_2543.pdf (1.29 MB)
พรรณณี รอดแรงบุญ, นารีรัตน์ มูลใจ.  2540.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Pannanee_Rodrangboon.pdf (1.16 MB)
อรัญญา พิมพ์มงคล.  2546.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium coronarium J. Koenig). PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (650.75 KB)
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2544.  การเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในพื้นดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. PDF icon Poomsak_Intanon.pdf (3.37 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, จรินทร์ เจนจิตต์, นฤพนธ์ ติดมา, อดิศร แย้มยวน.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน. PDF icon AnirutMatujak2560.pdf (27.7 MB)
บงกช จันทมาส, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส. PDF icon Bongkoch_Junthamas.pdf (29.56 MB)
สมบัติ สินธุเชาวน์, สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, ฐิติวรดา คำแหน.  2555.  การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Sombut_Sin2555.pdf (7.69 MB)
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2547.  การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Leuconostoc mesenteroides UBU1. PDF icon Parichat_Poomkajorn.pdf (1.97 MB)
โสภณ บุญลือ.  2548.  การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซมไซลาเนส. PDF icon Sophon_Boonlue.pdf (8.05 MB)
ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2555.  การแยกและศึกษาคุณสมบัติของไลติกเฟจที่ทำลาย Lactococcus lactis RP359 ซึ่งเป็นหัวเชื้อในการหมักเค็มบักนัด. PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (663.46 KB)
คมสันติ์ ดาโรจน์, อารยา ฟลอเรนซ์, สมนึก เวียนวัฒนชัย.  2558.  การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร. PDF icon Komsun_Darote_2558.pdf (7.77 MB)
จิตกร ผลโยญ, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์.  2545.  การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก. PDF icon Jittakorn_Polyon_2542.pdf (4.03 MB)
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์.  2556.  การใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารกิจการของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Sirirat_Jan2556.pdf (23.74 MB)
มาลี ประจวบสุข, พรพรรณ พึ่งโพธิ์, สายสมร ลำลอง, กัมปนาท ฉายจรัส, สมจินตนา ทวีพานิชย์, นุชนาพร พิจารณ์, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา เดชาติวงศ์.  2562.  การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์จากดินตะกอนเพื่อการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย. PDF icon Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.  2560.  การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . PDF icon Chalermchai_Wongrak.pdf (1.91 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อินทรหนองไผ่, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2545.  การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chutinun_Prasitpuripreecha.pdf (24.26 MB)
สุรีพร เกตุงาม.  2560.  การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง. PDF icon Sureeporn_Katengam.pdf (22.23 MB)
ศันสนีย์ ชวนะกุล.  2548.  การใช้เทคนิค Fluorescence in-situ Hybridyzation (FISH) ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ Acetoclastic Methanogens ในนาข้าว. PDF icon Sansanee_Chawanakul.pdf (1.78 MB)
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, กาญจนา บันสิทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, เฉลียว บุญมั่น.  2538.  การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง : การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางอาหารของแมลง. PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)
เหมวรรณ เหมะนัค, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2548.  ข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัย : บทบาทในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Hemmawan_Hemanuk.pdf (10.45 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย.  2546.  ข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Summana_Inkamnoi_2546.pdf (8.01 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม.  2550.  ครุมรรคา : การศึกษาขนบการใช้ภาพพจน์และสัญลักษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร. PDF icon Chanchai_Kongpianthum2550.pdf (5.18 MB)
กิติพร โชประการ, กฤตยา ไชยศิวามงคล.  2541.  ความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. PDF icon Kitipon_Choprakarn.pdf (1.47 MB)

Pages