คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Ruangyot_Pil2555.pdf (4.53 MB)
PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (646.56 KB)
PDF icon Ariyapon_Pongrat.pdf (1.88 MB)
PDF icon Kanjana_Rungratchakanon_2543.pdf (1.29 MB)
PDF icon Pannanee_Rodrangboon.pdf (1.16 MB)
อรัญญา พิมพ์มงคล. (2546). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium coronarium J. Koenig). อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (650.75 KB)
PDF icon Poomsak_Intanon.pdf (3.37 MB)
PDF icon AnirutMatujak2560.pdf (27.7 MB)
PDF icon Bongkoch_Junthamas.pdf (29.56 MB)
PDF icon Sombut_Sin2555.pdf (7.69 MB)
PDF icon Parichat_Poomkajorn.pdf (1.97 MB)
โสภณ บุญลือ. (2548). การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซมไซลาเนส. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sophon_Boonlue.pdf (8.05 MB)
PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (663.46 KB)
PDF icon Komsun_Darote_2558.pdf (7.77 MB)
PDF icon Jittakorn_Polyon_2542.pdf (4.03 MB)
PDF icon Sirirat_Jan2556.pdf (23.74 MB)
PDF icon Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)
PDF icon Chalermchai_Wongrak.pdf (1.91 MB)
PDF icon Chutinun_Prasitpuripreecha.pdf (24.26 MB)
PDF icon Sureeporn_Katengam.pdf (22.23 MB)
PDF icon Sansanee_Chawanakul.pdf (1.78 MB)
PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)
PDF icon Hemmawan_Hemanuk.pdf (10.45 MB)
PDF icon Summana_Inkamnoi_2546.pdf (8.01 MB)
PDF icon Chanchai_Kongpianthum2550.pdf (5.18 MB)

Pages